Back to top

Προσβασιμότητα στα κτίρια των επιχειρήσεων

Με τον όρο προσβασιμότητα νοείται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα - χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα - να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Τα άρθρα 26 και 27 του Οικοδομικού Κανονισμού 4067/2012 καθορίζουν τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ιδιωτικών κτιρίων σε ότι αφορά την προσβασιμότητά τους από τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), με ημερομηνία εκπλήρωσης αυτών την 31.12.2022.

Οι  ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων που προβλέπονται στον ανωτέρω νόμο, εφαρμόζονται στη σύνταξη της μελέτης προσβασιμότητας.

Η μελέτη προσβασιμότητας περιλαμβάνει την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών αντικειμένων ενός έργου, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη, ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλής κίνηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.

Η Μελέτη Προσβασιμότητας αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης για κάθε νέο έργο και νέα μελέτη για κάθε υφιστάμενο κτίριο ή υπαίθριο δημόσιο χώρο το οποίο προσαρμόζεται ώστε να καταστεί προσβάσιμο.

Η «Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου» αφορά τα ιδιωτικά κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών και περιλαμβάνει τεχνική έκθεση, σχέδιο περιβάλλοντος χώρου, σχέδια κατόψεων και τομών και κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Τα ιδιωτικά κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στα νέα κτίρια που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια από τις 9/4/2012  που είναι η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/2012) και μετά, και στα υφιστάμενα κτίρια, αυτά που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια προ της 9/4/2012.

Α) Για κτίρια που ανεγέρθηκαν από την 9/4/2012 και μετά, για κάθε χρήση εκτός από κατοικία επιβάλλεται:

α)  να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη, αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σχεδιάζοντας για Όλους»,

β) η πρόβλεψη προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα χώρων υγιεινής σε ποσοστό 5% των συνολικών χώρων υγιεινής για χρήση κοινού και οπωσδήποτε τουλάχιστον ένας ανά συγκρότημα χώρων υγιεινής, ο οποίος μπορεί να έχει μικτή χρήση (ανδρών/ γυναικών).

Οι παραπάνω προσβάσιμοι χώροι υγιεινής συνυπολογίζονται στον αριθμό χώρων υγιεινής που επιβάλλεται ανά χρήση από άλλες διατάξεις. Εφόσον τα παραπάνω κτίρια διαθέτουν χώρους στάθμευσης, τότε το ποσοστό 5% αυτών ή τουλάχιστον ένας θα διαμορφώνεται κατάλληλα για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων.

Β) Για τα υφιστάμενα προ της 9/4/2012 κτίρια του Δημοσίου και λοιπών κτιρίων που έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού, όπως χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα, κινηματογράφοι, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες, ανταλλακτήρια, χώροι προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων, επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Οι διαμορφώσεις στα υφιστάμενα κτίρια γίνονται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών και περιλαμβάνουν:

α) Καθολικό σχεδιασμό, ήτοι σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους τους ανθρώπους, στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς ανάγκη προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού.

β) Προσβάσιμες διαδρομές που θα συμπεριλαμβάνουν:

  • Προσβάσιμη είσοδο
  • Κάλυψη υψομετρικών διαφορών,
  • Οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφορία,
  • Χώρους υγιεινής,
  • Xώρους αναμονής και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις

γ) Πρόβλεψη για καταλληλόλητα των υλικών με επιστρώσεις δαπέδων και τοποθέτηση επενδύσεων κατακόρυφων επιφανειών.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ