Back to top

Νέος πτωχευτικός κώδικας- Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα τεθεί σε ισχύ ο Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας, ο οποίος και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020.

Το εν λόγω σχέδιο νόμου καθορίζει εκ νέου τον τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών, μέσω της προληπτικής αναδιάρθρωσης ή της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. Εξαιρούνται από το νόμο φορείς του Δημοσίου και χρηματοδοτικά ιδρύματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για την επιτάχυνσή τους μέσω της αξιοποίησης της ψηφιοποίησης με την δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας. Οι πλειστηριασμοί γίνονται επίσης ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας e-auction για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας και δημοσιότητας.

Σημαντική επιδίωξη αποτελεί η διατήρηση των βιώσιμων επιχειρήσεων μέσω της διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού ή της διαδικασίας εξυγίανσης.

Τα παραπάνω πλαίσια αναδιάρθρωσης είναι διαθέσιμα σε πρώιμο στάδιο και στοχεύουν στην αποφυγή της αφερεγγυότητας από φορείς ή ως προς επιχειρηματικές δραστηριότητες που, εφόσον αναδιαρθρωθούν, δύναται να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού περιορίζοντας τις ζημίες για τους πιστωτές στην αλυσίδα εφοδιασμού και διαφυλάσσοντας την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες, προς όφελος της οικονομίας ευρύτερα.

Στις διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της περιουσίας του και της λειτουργίας της επιχείρησής του, παρέχεται όμως στη διαδικασία εξυγίανσης η δυνατότητα του διορισμού, από το αρμόδιο δικαστήριο, ειδικού εντολοδόχου με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

 Στην αποφυγή της αφερεγγυότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων («ΠΜΜΕ») αναμένεται να συμβάλει η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, μια εμπιστευτική διαδικασία μεταξύ των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που αναμένεται να διευκολύνει τη γρήγορη διαμόρφωση προτάσεων προς οφειλέτες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους προς τους φορείς που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού που είναι διαθέσιμη σε κάθε είδους οφειλέτη (νομικά και φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και καταναλωτές) αποτελεί το πρώτο ανάχωμα για την πρόληψη της οικονομικής αδυναμίας. Ανταποκρίνεται συνεπώς στην παρότρυνση της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα προς τα κράτη μέλη να διαθέτουν στους οφειλέτες πλαίσιο αναδιάρθρωσης που να τους παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές τους δυσχέρειες σε πρώιμο στάδιο, πριν καταστούν αφερέγγυοι.

Σε περιπτώσεις πιθανής αφερεγγυότητας είτε μεγαλύτερων επιχειρήσεων είτε οφειλετών για την βιωσιμότητα των οποίων απαιτούνται παρεμβάσεις πέραν της διαγραφής απαιτήσεων ή και του διακανονισμού τους, διατίθεται το προληπτικό πλαίσιο της εξυγίανσης. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις συμφωνίες εξυγίανσης, με τη ρητή πρόβλεψη κανόνων και κριτηρίων για τη συναίνεσή τους. Τέλος, παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την προστασία δικαιωμάτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που εξυγιαίνονται. Η διευκόλυνση της απαλλαγής των επιχειρηματιών από τα χρέη τους αποτρέπει τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας και τους προσφέρει τη δυνατότητα να κάνουν ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα, διδασκόμενοι από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Αντιστοίχως σημαντική είναι και η απαλλαγή των λοιπών οφειλετών από τα χρέη τους, καθώς τους επιτρέπει την κοινωνική και οικονομική επανένταξη χωρίς το βάρος οφειλών στις οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Η υπερχρέωση των καταναλωτών είναι επίσης ζήτημα μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας που συνδέεται στενά με την ανάγκη περιορισμού της υπερχρέωσης εν γένει καθώς μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ επιχειρηματικών και εξωεπιχειρηματικών χρεών.

Συνοπτικά, ο νέος κώδικας επιδιώκει τη συνολική πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και ανταποκρίνεται και στο θέμα αυτό τόσο στις επιταγές όσο και στις συστάσεις της Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ