Back to top

Με ποιους όρους  επιστρέφουμε στη δουλειά το Μάιο – Τι ισχύει για τις αναστολές των συμβάσεων, την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την αλλαγή ωραρίου, το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και την απαγόρευση απολύσεων

Mε τη δημοσίευση της νέας πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, ρυθμίζεται το κανονιστικό πλαίσιο επιστροφής στην εργασία και εξειδικεύονται τα μέτρα ενίσχυσης των εργοδοτών και των εργαζομένων.

1)Με τη σταδιακή επανεκκίνηση  της αγοράς επιστρέφουν υποχρεωτικά όλοι οι εργαζόμενοι στις θέσεις εργασίας τους; Πώς εφαρμόζεται η αναστολή των συμβάσεων μέσα στον Μάιο;

α) Οι πληττόμενες επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων των εργαζομένων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις που σταδιακά ανοίγουν, μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

β) Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.

2) Υπάρχει δυνατότητα προσωρινής ανάκλησης αναστολής συμβάσεων; Ποιος καταβάλλει τις αποδοχές των εργαζομένων σε αυτή την περίπτωση;

Δίνεται η δυνατότητα της προσωρινής ανάκλησης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά. Για το διάστημα της ανάκλησης, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.

3)Πόση είναι η αποζημίωση που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που παραμένουν  σε καθεστώς αναστολής;

H αποζημίωση ειδικού σκοπού από 800€ για 45 ημέρες ορίστηκε στα 534 ευρώ για 30 ημέρες αναστολής. Το πλήρες ποσό των 534 ευρώ θα λάβουν όσοι μισθωτοί μείνουν σε αναστολή καθ’ όλη την διάρκεια της παράτασης των 30 ημερών, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου.

Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

4)Μπορεί μια  επιχείρηση να αλλάξει το ωράριο εργασίας των εργαζομένων;

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, μπορούν να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το νέο ωράριο λειτουργίας τους, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

5)Μπορεί η επιχείρηση να λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας μέσα στο μήνα Μάιο και ενώ οι εργαζόμενοι επιστρέφουν από την αναστολή των συμβάσεων εργασίας;

Ο εργοδότης μπορεί με απόφαση του χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τις 20-03-2020, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,  β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

 6)Μπορεί η επιχείρηση να προβεί σε απολύσεις;

α) Οι πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

β)Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η απαγόρευση λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής εξακολουθεί να υφίσταται κατά τον μήνα Μάιο υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας για όσο χρόνο ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα εξάπλωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Το δικηγορικό γραφείο ΜΙΧΑΗΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει νομικές υπηρεσίες εκπροσωπώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις για όλους τους τομείς του δικαίου.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 από τον Ανδρέα Μιχαήλο, δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω με Μεταπτυχιακό στο Εργατικό Δίκαιο. Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και νομικός εκπρόσωπος εργαζομένων σε ζητήματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας με μεγάλη εμπειρία.

Τον Ανδρέα Μιχαήλο πλαισιώνει μία ομάδα δικηγόρων, που ο καθένας είναι εξειδικευμένος σε άλλο νομικό αντικείμενο, καθώς επίσης ένας συμβολαιογράφος και ένα λογιστικό γραφείο, προκειμένου να είναι σε θέση η ΜΙΧΑΗΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ να υποστηρίζει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες που προκύπτουν για κάθε υπόθεση. Πρόκειται για μία σύγχρονη δικηγορική ομάδα η οποία λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη. Έχει γραφεία σε 3 πόλεις, Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Σέρρες, ενώ επιδίωξη είναι να επεκτείνει το δίκτυό της και σε νέες περιοχές.

Θεσσαλονίκη / Φράγκων 6-8 / T  2310 242 217

Συνεργαζόμενο Γραφείο Σέρρες, Υψηλάντου 1.

Συνεργαζόμενο Γραφείο Νάουσα, Ζαφειράκη 57.

www.andreasmichailos.gr

info@andreasmichailos.gr

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ