Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Back to top

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες

Ψηφίστηκε την Τετάρτη 16.11.2022 το νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Σκοπός του νομοσχεδίου αποτελεί η ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά στις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, η αύξηση της διαθεσιμότητας των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση της προσβασιμότητάς τους σε άτομα με αναπηρία, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και της κινητικότητας και η ενίσχυση της καινοτομίας.

Αντικείμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε αποτελεί η ρύθμιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, μέσω της εξάλειψης και πρόληψης φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, οι οποίοι προκύπτουν από αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των καλυπτόμενων από τις διατάξεις του νόμου προϊόντων και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε βασικές υπηρεσίες (τραπεζικές, έκδοσης εισιτηρίων, ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων και διαδικτυακές υπηρεσίες) είναι από δύσκολη έως αδύνατη, δημιουργώντας ουσιαστικούς περιορισμούς στην ανεξάρτητη διαβίωσή τους.

Περαιτέρω, λόγω των διαφορών στις εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποθαρρύνονται από την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έξω από τις εγχώριες αγορές τους.

Οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στοχεύουν πλέον στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αγαθά και υπηρεσίες και στην προστασία των καταναλωτών από τον κίνδυνο δυσμενούς διακριτικής τιμολόγησης ή οικονομικής επιβάρυνσης.

Μακροπρόθεσμη επιδίωξη αποτελεί η στήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης, καθώς και η υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 (Α’ 88), και η ενίσχυση της κοινής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΕΠΟΜΕΝΟΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ